•  

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli SatışSözleşmesi

 

Madde 1 - SÖZLEŞMENİNTARAFLARI

İş Bu Sözleşmenin BirTaraftan;

SATICI:

Serhend Yayınları

 

Serhend Yayınları

Hasanpaşa mah. Benekli Sok. No:6/1 Sultanbeyli/İstanbul

0534 574 80 40

Email: info@serhendyayinlari.com

 

Diğer Taraftan;

ALICI: Son Kullanıcı(Müşteri)……………

 

Madde 2: KONU

İşbu sözleşmeninkonusu, ALICI`nın SATICI`ya ait www.Serhend Yayınlarıturkiye.com internet sitesindenelektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz,sözleşmenin madde 1.3 ve 1.4 te içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerinsatışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin KorunmasıHakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri HakkındaYönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerininsaptanmasıdır. ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı,ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgilerve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronikortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşmehükümlerince kabul ve beyan eder. www.Serhend Yayınlarıturkiye.com sitesinde yer alan önbilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Siparişgerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

Madde 3: ÜRÜNÜNTESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Ürün, ALICI`nınteslimini talep etmiş olduğu …... adresinde kargo şirketi yetkilisimarifetiyle, ….… isimli kişiye teslim edilecektir.

 

Madde 4: TESLİMATMASRAFLARI VE İFASI

Teslimat masraflarıALICI`ya aittir. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışverişyapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse,teslimat masrafı SATICI`ya aittir. Teslim anında ALICI`nın adresindebulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerinegetirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI`nın ürünü geç teslimalmasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemişolması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler deALICIya aittir. Teslimat, stokun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI`nınhesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, ürünü siparişindenitibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimleek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar.(Bi terslik yok ise 3 güniçerisinde kargolar)SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlıkhalleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen havamuhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşmekonusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI`ya bildirmekleyükümlüdür. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı birnüshasının SATICI`ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICInın tercih ettiğiödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeliödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimiyükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.Ayrıca ödemeyi kapıda yapmak istersenizkargo şirketinin kargo ücreti dışında aldığı "kapıda ödeme hizmetbedeli" de ALICI tarafından karşılanmak üzere faturaya ilave edilir.

 

Madde 5: ALICININBEYAN VE TAAHHÜTLERİ

ALICI, sözleşme konusuürünü teslim almadan önce muayene edecek kutuda ezik, kırık, ambalajı yırtılmışvb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslimalınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.(kargo paketleriaçtırmamaktadır ancak kutu dışında hasar var ise zabıt tutturunuz.) Teslimdensonra ürünün özenle korunması borcu, ALICIya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksaürün kullanılmamalıdır, fatura iade edilmelidir. Fatura aslı gönderilmezseALICIya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkınedeni ile iade edilen ürün teslimat bedeli ALICI tarafından karşılanır. Ürününtesliminden sonra ALICIya ait kredi kartının ALICInın kusurundan kaynaklanmayanbir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılmasınedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcıyaödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç)gün içinde Satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleriALICIya aittir. Ayrıca ALICI, ALICI`nın gösterdiği adrese ve bu adreste teslimsırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, ALICIya yapılmış teslimatsayılacağını kabul etmektedir.

Madde 6: SATICININBEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, sözleşmekonusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsagaranti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.Sözleşme konusu ürün, ALICIdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise,teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlututulamaz. Satıcı, ALICInın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin vehiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığıtarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden caymahakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşmasıtarihinden itibaren ürünü geri almayı taahhüt etmektedir. Satıcı, caymabeyanının kendisine ulaşmasından sonra 7 (yedi) gün içinde ürün bedelini, varsakıymetli evrakı iade eder. Ürünü 7 (yedi) gün içinde iade alır. Satıcı, haklıgerekçelerle, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICIya eşit kalite ve fiyattaürünü tedarik edebilir. Satıcı ürünün teslimi ifasının imkânsızlaştığınıdüşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICIya bildirir. Bu takdirdeALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali iledeğiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadankalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI`nınsiparişi iptal etmesi halinde Ödenen bedel ve varsa belgeler 7(yedi) gün içindeiade edilir. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayanürünlerden, arızalı veya bozuk olan ürünlar, garanti şartları içinde gereklionarımın yapılması için Satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleriSatıcı tarafından karşılanacaktır.

Madde 7: SÖZLEŞMEYEKONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Ürünün Cinsi ve türü,Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli Serhend Yayınlarıturkiye.comadlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbusözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. Satıcıteknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

Madde 8: ÜRÜNÜN PEŞİNFİYATI

Ürünün peşin fiyatıfatura içeriğinde mevcuttur.

Madde 9: VADELİ FİYAT

Ürünün satış fiyatınayapılan vadeye göre fiyatı, fatura içeriğinde mevcuttur.

Madde 10: FAİZ

Alıcının, kredi kartıile ve taksitle alışveriş yapması durumunda taksit sayısı 12`nin üzerinde olanalışverişlerde aylık %1 vade farkı uygulanarak satış fiyatı belirlenmektedir.ALICI, çalıştığı bankaya karşı 12. madde hükmünce sorumludur.

 

Madde 11: PEŞİNATTUTARI

Ürünün peşinat tutarı,fatura içeriğinde mevcuttur.

Madde 12: ÖDEME PLANI

Vadeli satışlarınsadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faizoranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyitedeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrütfaizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesikapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirmeişlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunansözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ileALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanıngönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

Madde 13: CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusuürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7(yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması içinaynı süre içinde Satıcıya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulmasıve ürün, 14. md. hükümleri çerçevesinde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçasıolan ve www.Serhend Yayınlarıturkiye.com web sitesinde ALICI tarafından kabul edilmiş olanönbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılmasıhalinde, 3. kişiye veya ALICIya teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslınıniadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7(yedi)gün içinde ürün bedeli ALICIya iade edilir ve 7 (yedi) günlük süre içinde ürüniade alınır. Fatura aslı gönderilmezse, ALICIya KDV ve varsa diğer yasalyükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün,teslimat bedeli Alıcı tarafından karşılanır.Ayrıca ödeme olarak kapıda ödemeseçilmiş ise kapıda ödeme bedeli ve banka havale masrafını alıcıkarşılayacaktır.

Madde 14: CAYMA HAKKIKULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibariyleiade edilemeyecek ürünler, hızlı bozulan ve son kullanma tarihi geçen ürünler;tek kullanımlık ürünler; kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır.Ayrıca, her türlü yazılım ve programların, medya ürünlerinin (DVD, DIVX, VCD,CD, MD, BLUE-RAY, vb.), bilgisayar ve sarf malzemelerinin (toner, kartuş ,şerit, vb.), kozmetik ürünlerinin cayma hakkı çerçevesinde iade edilebilmesiiçin ambalajının hiç açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olması şarttır.

Madde 15: TEMERRÜTHALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ileyapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanınkendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek vebankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollarabaşvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICIdan talep edebilir veher koşulda ALICInın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcungecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşa

n zarar ve ziyanınıödemeyi kabul eder.

Madde 16: YETKİLİMAHKEME

İşbu sözleşmedenkaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilendeğere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICInın ve Satıcının Yerleşimyerlerindeki Tüketici Mahkemeleri tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerdeAsliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

 

Madde 17: YÜRÜRLÜK

Site üzerinden verilensiparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tümkoşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu sözleşmenin siteüzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızınsipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.