•  

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVVK)

Dehlevi Yayınları Basım Hizmetleri Anonim Şirketi (“Dehlevi Yayınları”)olarak; 6698 sayılı KişiselVerilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuatve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz Ziyaretçilerimizi, Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi, Müşterilerimizi, Potansiyel Müşterilerimizi, TedarikçiÇalışanlarımızı, Tedarikçi Yetkililerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

 

1)    İşlediğimiz Kişisel Veri Kategorileriniz Nelerdir ve BunlarıHangi Amaçlarla İşliyoruz?

 

Kişisel bilgileriniz Dehlevi YayınlarıBasım Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından KVKK’nın 4.2.maddesinde öngörülen;

 

(i)    Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

(ii)    Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

(iii)    Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

(iv)    İşlendikleri amaçlabağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

(v)    İlgili mevzuattaöngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,

 

ilkelerineuygun olarak, ortaklarımızla kurduğumuz ve devam eden ilişkilerimiz kapsamında (bir kişininbirden çok kategoriye girmesi mümkündür) aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

 

A.  Ziyaretçilerimiz

 

Ziyaretçilerimizin kimlikbilgileri (ör. ad, soyad), fiziksel mekan güvenliği bilgileri (ör.

kamera kayıtları);

 

a)     ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

b)    fiziksel mekan güvenliğinintemini amaçları ile işlenecektir.

 

B.  Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz

 

Web sitemizi kullanan çevirimiçiziyaretçilerimizin işlem güvenliği bilgileri (ör. IP adresi bilginiz),pazarlama bilgileri (ör. alışverişgeçmişi bilgileri, çerez kayıtları) ve (bizlerebunları bildirdiğiniz takdirde*) kimlik bilgileri,iletişim bilgileri (ör. e-posta adresiniz);

 

a)     faaliyetlerin mevzuatauygun yürütülmesi,

b)    bilgi güvenliğisüreçlerinin yürütülmesi,

c)     talep/şikayetlerin takibi,

d)    iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

e)     yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgiverilmesi,

f)      internet aracılığıyla web sitemize erişiminizi sağlayabilmek amacıyla işlenecektir.


C.  Müşterilerimiz

 

Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya çalışanlarınınkimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri(ör.sipariş bilgisi), fiziksel mekan güvenliği bilgileri, finans bilgileri (ör. bilanço bilgileri), hukuki işlem bilgileri, pazarlama bilgileri (ör. alışverişgeçmişi bilgileri);

 

a)     faaliyetlerin mevzuatauygun yürütülmesi,

b)    finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

c)     faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

d)    lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,

e)     mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

f)      mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

g)    pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,

h)    sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

i)       yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgiverilmesi,

j)      fiziksel mekan güvenliğinin temini,

k)    hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi,

l)       saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

m) risk yönetimisüreçlerinin yürütülmesi,

n)    reklam/kampanya/promosyon     süreçlerinin     yürütülmesi,     ticari     elektronik                                                     iletigönderebilmesi,

o)     firma/ürün/hizmetlere bağlılıksüreçlerinin yürütülmesi,

p)    iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

 

D.  Potansiyel Müşterilerimiz

Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya çalışanlarının kimlikbilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, pazarlamabilgileri;

 

a)    mal/hizmet satış süreçlerinin yönetilmesi,

b)    sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

c)    fiziksel mekan güvenliğinin temini,

d)    reklam/kampanya/promosyon     süreçlerinin     yürütülmesi,     ticari     elektronik                                                     iletigönderebilmesi,

e)    pazarlama analizçalışmalarının yürütülmesi amaçlarıile işlenecektir

 

E.   Tedarikçi Çalışanımız

Tedarikçi çalışanımızın kimlikbilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekangüvenliği bilgileri,

 

a)    iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

b)    faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

c)     fiziksel mekangüvenliğinin temini,

d)   tedarik zinciri yönetimisüreçlerinin yürütülmesi,

e)     lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,

f)      faaliyetlerin mevzuatauygun yürütülmesi,

g)     sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıile işlenecektir.


F.   Tedarikçi Yetkilimiz

 

Gerçek kişi tedarikçilerimizin veya tüzel kişi tedarikçi yetkililerimizin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fizikselmekan güvenliği bilgileri, müşteri işlemi bilgileri, finansbilgileri, pazarlama bilgileri, hukuki işlem bilgileri;

 

a)     faaliyetlerininyürütülmesi/denetimi,

b)    mal/hizmet satınalım süreçlerininyürütülmesi,

c)     finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

d)    sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

e)     yatırım süreçlerinin yürütülmesi,

f)      fiziksel mekangüvenliğinin temini,

g)     hukuk işlerinintakibi ve yürütülmesi amaçları ileişlenecektir.

 

2)     Kişisel Verilerinizin ToplanmaYöntemleri Nelerdir?

 

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişiselverileriniz; sipariş formları,sözleşmeler, ziyaretçi formlarıgibi fiziki yollarlaveya bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar(ör. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar),üçüncü taraflar (ör. KKB ve Findeks), web sitemiz ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarlatoplanmaktadır.

 

3)     Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

 

Kişisel verileriniz, Dehlevi YayınlarıBasım Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından; yukarıda açıklanan amaçlarıngerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nın5. maddesinde belirtilmiş olan;

 

(i)    Kanunlarda açıkçaöngörülmesi,

(ii)       Bir sözleşmenin kurulmasıveya ifasıyla doğrudandoğruya ilgili olması kaydıyla; sözleşmenin taraflarına ait kişiselverilerin işlenmesinin gerekliolması,

(iii)    Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

(iv)    Bir hakkıntesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

(v)    İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zararvermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

(vi)       Müşterilerimizin ve Potansiyel Müşterilerimizin Kimlik ve iletişim verileri,açık rızalarınadayanılanarak reklam,kampanya, tanıtım yapılması ve ticari elektronik ileti gönderilebilmesi amaçlarıyla işlenecektir.

 

4)     Kişisel Verilerinizi ÜçüncüBir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

 

a)   Ziyaretçilerimize ait kişisel veriler,hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgilimevzuat gereği talep edilmesi halindekolluk kuvvetleri ve adli makamlarla paylaşılabilecektir.

 

b)    Çevrimiçi ziyaretçilerimize ait kişisel veriler,hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar ve yetkilikamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.


c)      Müşterilerimize ait kişiselveriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıylayetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; faaliyetlerininyürütülmesi/denetimi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerimizin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıylagerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerimize, bilişim şirketine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, sigortaşirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca sözkonusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmetaldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

 

d)  Potansiyel müşterilerimize ait kişisel veriler, ileride çıkabilecekhukuki uyuşmazlıklarda delil olarakkullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

 

e)   Tedarikçi çalışanımıza ait kişisel veriler, yasal düzenlemeninöngördüğü kapsamda, faaliyetlerinmevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkilikişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifaedilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerine, bilişim şirketine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimizeaktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delilolarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

 

f)  Tedarikçi yetkilimize ait kişisel veriler,yasal düzenlemelerin öngördüğükapsamda, faaliyetlerinmevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkilikişi, kurum ve kuruluşlara bilgiverilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesiamacıyla gerekli olduğu ölçüdetopluluk şirketlerine, bilişim şirketine, tedarikçilere, kargo şirketlerine,bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişiselveriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımızhukuk bürosuna ve adlimakamlara aktarılabilecektir.

 

5)     Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

 

DehleviYayınları Basım Hizmetleri Anonim Şirketi olarak, kişisel verileriniziyurt dışına aktarmamaktayız.

 

6)     Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

 

KVKK’nın ilgili kişilerin haklarınıdüzenleyen 11. maddesikapsamındaki taleplerinizi Dehlevi YayınlarıBasım Hizmetleri Anonim Şirketi’ne ait https://www.serhendyayinlari.com/”adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”uyarınca sizlere kolaylıksağlaması adına hazırlanan “Veri Sorumlusuna BaşvuruFormu” aracılığıyla bizlereiletebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu: Dehlevi Yayınları Basım Hizmetleri Anonim Şirketi

Adres: Hasanpaşa mh. BenekliSk. No:6 Sultanbeyli/İstanbul

Mail: info@serhendyayinlari.com